• مشاوره در زمینه مدیریت هزینه کمپین‌ها و بخش‌بندی بازار، لیست‌های بازاریابی ایستا و پویا
  • ارائه راهکارهای طرح‌ریزی و مدیریت کمپین‌های بازاریابی راهبردی
  • ارائه راهکارهای سنجش اثربخشی روش‌های بازاریابی مختلف
  • مشاوره و آماده‌سازی شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌ها
  • مشاوره دریافت جوایز توسعه بازاری و برندی
  • مشاوره راه‌اندازی سامانه‌ی RFP و طبقه‌بندی پروپوزال‌ها جهت بهره‌برداری