• ایجاد پورتال سازمانی با هدف توسعه‌ی ارتباطات درون سازمانی
  • اجرای مدل ارزیابی کارکنان و برگزاری دوره های آموزش سازمانی متناسب با نیازهای ارتقای کارکنان
  • طراحی لباس فرم اداری در سطوح مختلف سازمان
  • برگزاری لیگ های ورزشی برای کارکنان و مدیران متناسب با شرح شغل و توسعه‌ی فردی
  • برگزاری برنامه های تفریحی گروهی برای سطوح مختلف کارکنان و مدیران به همراه خانواده‌هایشان
  • اجرای مدل ارزیابی، توانمندسازی و توسعه‌ی مدیران