• توسعه‌ی ارتباطات عمومی از طریق کمپین‌ها، برنامه‌های رسانه‌ای و اجتماعی، طراحی پروژه‌های مشارکت عمومی
  • توسعه‌ی ارتباطات سازمانی از طریق مجامع صنفی، گروه‌های مرجع، نهادهای حاکمیتی
  • توسعه‌ی ارتباطات داخلی از طریق نشست‌ها در سطوح کارکنان و مدیران، پورتال و نشریات داخلی
  • توسعه‌ی ارتباطات زنجیره‌ی ارزش از طریق ابزارهای ارتباطی با تامین، تولید و توزیع‌کنندگان
 

۱

محصول شماره


۲

محصول شماره